Juridiskais paziņojums

Šis juridiskais paziņojums attiecas uz vietni oxforddictionaries.com ("vietne") un tās apakšdomēniem un nosaka, kā lietojama šī vietne un tās apakšdomēni. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat šajā tekstā norādītajiem paņēmieniem.
Jūs varat piekļūt atsevišķām šīs vietnes sadaļām, arī nebūdams reģistrējies un neiesniedzis savus datus uzņēmumam "Oxford University Press" (turpmāk tekstā arī "OUP", "mēs", "mūs", "mums" un "mūsu").

Tā kā informācija šajā tīmekļa vietnē var izrādīties nepilnīga, novecojusi, neprecīza un saturēt tehniskas neprecizitātes un tipogrāfiskas kļūdas, OUP patur tiesības jaunināt tīmekļa vietnes saturu pēc saviem ieskatiem. Tas nozīmē, ka attiecīgā informācija var tikt mainīta un jaunināta bez īpaša paziņojuma.

Mēs paturam tiesības veikt grozījumus šajā juridiskajā paziņojumā. Visi grozījumi, ko mēs veiksim, tiks izlikti šajā lapā un nepieciešamības gadījumā nosūtīti arī jums pa e-pastu. Atsevišķi šā juridiskā paziņojuma nosacījumi var tikt aizstāti ar nepārprotami norādītiem juridiskiem paziņojumiem vai noteikumi, kas parādīsies konkrētās šīs vietnes lapās.

Lietotājvārdi un paroles

Ja esat reģistrējies šajā vietnē un jums ir izsniegts lietotājvārds un parole, jūs apņematies nenodot savu lietotājvārdu un/vai paroli nevienai citai personai. Ja jūsu lietotājvārds un/vai parole ir kļuvusi zināma kādam citam, jūs apņematies nekavējoties paziņot par to mums, lai OUP varētu veikt attiecīgas ar drošību saistītas darbības un izsniegt jums jaunu lietotājvārdu un paroli.

Vietnes satura izmantošana

Jūs drīkstat:

1. uzmeklēt, apskatīt, izgūt un parādīt ekrānā atsevišķas šīs vietnes satura daļas;

2. elektroniski saglabāt atsevišķas šīs vietnes satura daļas;

3. un/vai vienā eksemplārā izdrukāt atsevišķas šīs vietnes satura daļas.

Katrā šādā gadījumā ir spēkā arī konkrēti ierobežojumi, kas tiek rādīti attiecīgajās šīs vietnes lapās. Jūs nedrīkstat: izņemt vai grozīt autortiesību norādes, citus identifikācijas līdzekļus un saistību atrunas, kas tiek rādītas šajā vietnē; sistemātiski, jebkādā nolūkā, izņemot likumos noteiktos un OUP atļautos veidus, izgatavot daudzu ierobežotas piekļuves satura izvilkumu drukātas vai elektroniskas kopijas; rādīt ekrānā un izplatīt jebkādas šo materiālu daļas, izmantojot elektronisko sakaru tīklus, to skaitā, piemēram, internetu un globālo tīmekli; pieļaut, ka kāds piekļūst šiem materiāliem vai lieto tos; izmantot šos materiālus kopumā vai pa daļām jebkādā komerciālā nolūkā.

Ja jūs pierakstāties biļetenu saņemšanai vai abonējat mūsu tīmekļa ziņu plūsmu, tad drīkstat izmantot jums nosūtītos materiālus tikai nekomerciālā nolūkā. Jūs nedrīkstat:

1. izņemt vai grozīt autortiesību norādes, citus identifikācijas līdzekļus un saistību atrunas, kas tiek ietvertas jums nosūtītajos materiālos;

2. sistemātiski, jebkādā nolūkā, izņemot likumos noteiktos un OUP atļautos veidus, izgatavot daudzu šā materiāla izvilkumu drukātas vai elektroniskas kopijas;

3. rādīt ekrānā un izplatīt jebkādas šo materiālu daļas, izmantojot elektronisko sakaru tīklus, to skaitā, piemēram, internetu un globālo tīmekli;

4. pieļaut, ka kāds piekļūst šiem materiāliem vai lieto tos, un/vai

5. izmantot šos materiālus kopumā vai pa daļām jebkādā komerciālā nolūkā.Intelektuālā īpašuma tiesības

Mēs un mūsu licenču devēji esam visa šajā vietnē ietvertā satura intelektuālā īpašuma tiesību turētāji, un šo vietni un vietnē ietvertos materiālus aizsargā dažādu valstu intelektuālā īpašuma likumi, tai skaitā – autortiesību un preču zīmju likumi. Kā paredz šā juridiskā paziņojuma nosacījumi un citi licencēšanas līgumi, kas noslēgti starp jums un OUP, visas attiecīgās tiesības tiek paturētas un nevienu šo materiālu daļu nedrīkst kopēt, pārveidot, publicēt, izplatīt apraidē un ar citiem līdzekļiem, ja nav saņemta iepriekšēja rakstiska atļauja. "Oxford University Press", "OUP", "Oxford", kā arī citi uzņēmuma "Oxford University Press" sniegtu un šajā tīmekļa vietnē pieminētu izstrādājumu un pakalpojumu nosaukumi ir "Oxford University Press" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Neatkarīgi no iepriekš minētā un visos gadījumos, kad tas ir spēkā, šajā vietnē ietverto ilustrāciju autortiesības pieder tiesību turētājam (vai turētājiem), kā norādīts attiecīgajai ilustrācijai pievienotajā lodziņā "Attēla dati" (Picture Details). Visas tiesības tiek paturētas. Nevienu šīs vietnes ilustrāciju nedrīkst kopēt, pārveidot, publicēt un izplatīt apraidē vai ar citiem līdzekļiem.


Saites

Saites uz citām tīmekļa vietnēm OUP sniedz labticīgi un tikai informatīvā nolūkā. OUP neuzņemas nekādu atbildību par materiāliem jebkurā tīmekļa vietnē, uz kuru norāda šajā vietnē ietvertās saites.

Turklāt saite uz tīmekļa vietni, kura nepieder OUP, nenozīmē, ka OUP atbalsta vai uzņemas kādu atbildību par attiecīgās tīmekļa vietnes saturu, tā lietošanu vai par izstrādājumiem un/vai pakalpojumiem, ko piedāvā attiecīgajā tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir rīkoties uzmanīgi un pārbaudīt, vai jebkāda veida materiāli, ko jūs izvēlaties lietot, nesatur, piemēram, vīrusus, tārpus, Trojas zirgus un citus līdzīgus elementus, kuriem piemīt kaitīgas īpašības.

Piekļuve pakalpojumiem

Lai arī mēs cenšamies garantēt, ka normālos apstākļos šai vietnei var piekļūt visu diennakti, mēs neuzņemamies atbildību par gadījumiem, kad šī vietne jebkādu apstākļu dēļ jebkurā laikā un ilgumā nav pieejama.

Piekļuve šai vietnei var tikt bez iepriekšēja paziņojuma uz laiku slēgta, ja ir radusies sistēmas atteice, tiek veikta sistēmas apkope vai labošana, vai arī iestājušies tādi apstākļi, kurus mēs nevaram ietekmēt.


Sūdzības par autortiesību pārkāpumiem

OUP respektē intelektuālā īpašuma tiesības un nopietni attiecas pret to aizsardzību. Ja uzskatāt, ka šajā tīmekļa vietnē izvietotais saturs pārkāpj jūsu autortiesības un jūs vēlaties, lai tas tiktu noņemts, lūdzu, nosūtiet mums rakstisku paziņojumu pa e-pastu vai pastu, kurā jāietver:
(i) fizisks vai elektronisks autortiesību īpašnieka vai autortiesību īpašnieka vārdā rīkoties pilnvarotas personas paraksts;
(ii) informācija, kas identificē ar autortiesībām aizsargāto darbu, par kuru tiek iesniegta prasība saistībā ar tiesību pārkāpumu, vai, ja vienā paziņojumā tiek iesniegta prasība par vairākiem vienā tīmekļa vietnē esošiem ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, attiecīgajā tīmekļa vietnē esošo konkrēto darbu saraksts;
(iii) informācija, kas identificē materiālu, par kuru tiek iesniegta prasība saistībā ar tā radīto pārkāpumu (vai kurš ir pārkāpuma radīšanas iemesls), šai informācijai ir jābūt pietiekami precīzai, lai OUP varētu identificēt un atrast šo materiālu;
(iv) jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese (ja tāda ir), ko var izmantot saziņai ar jums;
(v) paziņojums, ka jūs godprātīgi uzskatāt, ka materiāla lietošanu, saistībā ar kuru iesniedzat prasību, nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā aģents vai tiesību akti;
(vi) paziņojums, ka jūsu sniegtā informācija ir precīza un, apzinoties nepatiesas informācijas sniegšanas sekas, esat pilnvarots rīkoties iespējami pārkāpto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā.

Lūdzu, nosūtiet šo paziņojumu mūsu īpašajam DMCA aģentam:
Pa e-pastu: dmca@oup.com
Pa pastu: Legal Department
Oxford University Press
Great Clarendon Street
Oxford
OX2 6DP
Apvienotā Karaliste


Lietotāju veidoti materiāli

Dažās mūsu vietnes daļās lietotāji var augšupielādēt paši savus materiālus. Lietotāju augšupielādētie materiāli var neatbilst OUP viedoklim. Ja augšupielādējat materiālus mūsu vietnē, tas nozīmē, ka apņematies ievērot mūsu vadlīnijas. Jūs garantējat, ka visi minētie materiāli atbilst šo vadlīniju prasībām, ka jums ir visas nepieciešamās tiesības uz minētajiem materiāliem, ka minētie materiāli nekādā veidā nepārkāpj citu personu personīgās tiesības un īpašumtiesības un ka minētie materiāli nesatur tehniski kaitīgus elementus (tai skaitā, piemēram, datorvīrusus, loģiskās bumbas, Trojas zirgus, tārpus, kaitīgus komponentus, bojātus datus vai citu veidu ļaunprogrammatūru un kaitīgus datus).

OUP patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārskatīt, rediģēt un dzēst jebkādus materiālus, ko lietotāji izlikuši vietnē, ja OUP uzskata, ka tie neatbilst vadlīnijām [link] un/vai ceļ kādam neslavu, ir nelikumīgi, draudīgi, neķītri vai kādā citā aspektā nepieņemami. Neatkarīgi no iepriekš minētā OUP nepārprotami norāda, ka neuzņemas nekādu atbildību un saistības par materiāliem, ko augšupielādējat jūs vai kāds cits šīs vietnes lietotājs. Mēs paturam tiesības izpaust jūsu identitāti tiesību aizsardzības iestādēm un citām organizācijām vai personām, kas izsaka kādas pretenzijas, ka materiāli, kurus esat izlicis vai augšupielādējis mūsu vietnē, pārkāpj to intelektuālā īpašuma tiesības vai arī to tiesības uz privātumu.


OUP tiesības izmantot lietotāju veidotos materiālus

Visi materiāli, ko augšupielādējat šajā vietnē, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem. Tā kā OUP ļauj jums lietot šo vietni, ievērojot juridiskajā paziņojumā ietvertās prasības (skatīt iepriekš tekstā: "Vietnes satura izmantošana"), jūs savukārt dodat OUP neizbeidzamu, visā pasaulē atzīstamu, neatsaucamu, bezhonorāra, tālāknododamu un neekskluzīvu atļauju lietot, rediģēt, analizēt, publicēt, rādīt ekrānā, izvēstīt sabiedrībai un citos veidos izmantot minētos materiālus (vai kādu to daļu), tam izmantojot jebkādu valodu, formātu un informācijas līdzekļus – tādus, kas pašlaik pastāv vai arī nepastāv (kā arī dot tālākas atļaujas citiem izmantot visas minētās tiesības). Jūs atsakāties no jebkādām morālām tiesībām uz materiāliem, kurus augšupielādējat mūsu vietnē (to skaitā, piemēram, tiesības tikt atzītam par to autoru). Mēs varam norādīt jūsu autorību, tomēr jūs atzīstat, ka mums tāda pienākuma nav.


Pārraudzība

Mēs paturam tiesības novērot ikvienu vēsti, kas tiek izlikta šajā vietnē, lai uzraudzītu, vai netiek pārkāpti šā juridiskā paziņojuma un/vai vadlīniju nosacījumi; tāpēc dažkārt vēstis, pirms tās parādās publiski, var nonākt pie moderatoriem un attiecīgās vēsts parādīšanās tīmekļa vietnē var aizkavēties.


Pagaidu un pilnīga vietnes lietošanas liegšana

Mēs varam pēc saviem kritērijiem noteikt, vai jūs, lietodams šo vietni, esat izraisījis kādu šā juridiskā paziņojuma vai vadlīniju [link] pārkāpumu. Ja ir noticis šā juridiskā paziņojuma vai vadlīniju pārkāpums, mēs varam rīkoties pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez brīdinājuma un apspriešanās liegt darboties jebkuram lietotājam, kurš neievēro šo juridisko paziņojumu vai vadlīnijas, kā arī dzēst visas šāda lietotāja līdzšinējās vēstis un devumu.
Ja neievērojat šā juridiskā paziņojuma nosacījumus un/vai vadlīnijas, jums var nekavējoties  uz laiku vai pavisam tikt liegta piekļuve šai vietnei un/vai liegtas tiesības lietot šo vietni.


Tīmekļa vietņu globālā pieejamība

Jūs atzīstat, ka šī vietne darbojas globāli, un, lietojot šo vietni, apņematies ievērot visus piemērojamos vietējos likumus, kas ir spēkā jūsu atrašanās vietas jurisdikcijā.
Informācija, ko mēs publicējam šajā vietnē, var saturēt norādes un atsauces uz tādiem mūsu izstrādājumu un/vai pakalpojumu piedāvājumiem, kas jūsu valstī nav izsludināti un pieejami. Tādas norādes nerada pamatu secinājumam, ka mēs būtu iecerējuši izsludināt minētos pakalpojumus un/vai izstrādājumus valstī, kurā jūs atrodaties.


Izmantotā valoda

Šī juridiskā paziņojuma sākotnējā valoda ir angļu valoda. Ja šis juridiskais paziņojums ir tulkots citā valodā, tad noteicošais tomēr ir teksts angļu valodā.

Jurisdikcija

Jūs piekrītat, ka uz šo juridisko paziņojumu attiecas tikai un vienīgi Anglijas un Velsas likumi un tiesu lēmumi. Neatkarīgi no iepriekš minētā šajā juridiskajā paziņojumā ietvertā informācija nekādā veidā neierobežo OUP iespējas vērsties jebkurā tiesā, lai celtu prasību par tā intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.


Piezīme par īpašumtiesību statusu

Oxforddictionaries.com un tās apakšdomēnos var parādīties atsevišķi vārdi, kam piemīt vai ir pieteikts īpašumtiesību statuss – preču zīme un tamlīdzīgi. To lietošana nerada pamatu domāt, ka juridiskā skatījumā tie ir zaudējuši īpašumtiesību statusu vai ieguvuši vispārinātu nozīmi, ne arī izdarīt kādus citus secinājumus par to tiesisko statusu. Ja redakcijas darbinieku rīcībā ir liecības, ka konkrētajam vārdam piemīt īpašumtiesību statuss, tad tas tiek norādīts attiecīgā vārda šķirklī, tomēr tādējādi netiek pausts un nekļūst atvedināms nekādssecinājums par attiecīgā vārda patieso tiesisko statusu.


Viedokļi un cita informācija, kas parādās emuāru Oxford Dictionaries ierakstos un komentāros, var neatspoguļot apgāda "Oxford University Press" uzskatus un nostāju.